Säännöt

Yhdistyksen nimi on Sisä-Savon Kameraseura ry ja sen kotipaikka on Tervon kunta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valokuvausta ja herättää harrastusta siihen. Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä, ja käytännöllisiä harjoituksia, valokuvanäyttelyitä, -kilpailuja ja retkiä sekä toimeenpanee opintotilaisuuksia jäsenilleen.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia ja kunniajäseniä. Varsinaisen ja kannattavan jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen jäsen, joka ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi ja jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Kunniajäsen valitaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa.

Varsinaiset ja kannattavat jäsenet maksavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuosimaksun ja liittymismaksun. Kunniajäsen on vapaa vuosimaksuista. Eroa pyytänyt jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun eroamisvuodelta. Varsinaisen tai kannattavan jäsenen, joka ei ole suorittanut kahden viimeksi kuluneen vuoden vuosimaksuja, johtokunta voi erottaa yhdistyksestä.

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksen vuodeksi valitsema puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäisen kerran arvan nojalla. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen neljän sen jäsenen ottaessa osaa asioiden käsittelyyn. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina luovutettavaksi tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään helmikuussa. Muita kokouksia pidetään johtokunnan katsoessa sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Jos jäsen haluaa jonkun asian yhdistyksen kokoukseen päätettäväksi, tehköön hän siitä kirjallisen esityksen johtokunnalle 3 viikkoa ennen kokousta, että johtokunta ehtii antaa siitä lausunnon.

Yhdistyksen kokouskutsut ja muut tiedotukset johtokunta saattaa jäsenten tietoon kirjallisesti. Kutsu vuosikokoukseen on postitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, muihin kokouksiin samalla tavalla vähintään viikkoa ennen kokousta.

10§

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

11§

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus
  • Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  • Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
  • Päätetään seuraavan toimintavuoden vuosimaksun ja liittymismaksun suuruus
  • Hyväksytään tulo- ja menoarvio, sekä toimintasuunnitelma
  • Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
  • Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
  • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
  • Käsitellään muut kokouskutsussa esille tulevat asiat

12§

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan päätös, joka on tehty yhdistyksen vuosikokouksessa ja jota on kannattanut vähintään ¾ äänten enemmistö.

13§

Jos yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä valokuvauksen edistämiseksi, sillä tavoin kuin purkamisesta päätettäessä tarkemmin määrätään. Purkamispäätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä ja sitä varten kokoon kutsutuissa kokouksissa, joissa sitä ainakin ¾ äänten enemmistö kannattaa.

14§

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.